Cyfraith Deuluol

Mae ein tîm ymroddedig o ddynion a merched arbenigol yn cynnwys aelodau o Banel Cyfraith Deuluol Cymdeithas y Gyfraith ac Arbenigwyr Achrededig gyda Resolution.  Gall yr hyfforddiant arbenigol hwn helpu i ddatrys anghydfodau teuluol yn rhatach a gyda llai o straen.  Canolbwyntiwn ar atebion ymarferol sy’n gweithio yn hytrach na mynd i gyfraith a chredwn yn gryf fod atebion amgen weithiau’n briodol i helpu i ddatrys problemau.  Fodd bynnag, lle mae angen mynd i gyfraith, gwarchodwn fuddiannau ein cwsmeriaid yn gadarn.  Cymerwn amser i ystyried sut ffordd fyddai orau wrth weithio gyda phob cwsmer.  Mae ein tîm yn rhoi gofal a chyngor clir, strategol ac ymarferol mewn amgylchedd cefnogol ar bob agwedd ar gyfraith deuluol a phriodasol, gan gynnwys:

Plant

Mae sicrhau lles plant pan fydd cyplau’n gwahanu’n flaenoriaeth i’n tîm arbenigol.

Gall ein cwsmeriaid ddibynnu ar y ffordd feddylgar a sensitif y deliwn â phob agwedd ar faterion plant.  Mae gennym brofiad o roi cyngor i gwsmeriaid priod a dibriod ar y ddarpariaeth ariannol sydd ar gael i blant.

Partneriaethau Sifil

Rhown gyngor ar y seiliau dros ddiddymu partneriaeth sifil ac ar yr atebion ariannol sydd ar gael yn yr amgylchiadau hyn.

Cyd-fyw gan gynnwys Trefniadau Cyd-fyw a phan fydd perthynas yn chwalu

Rhown gyngor ar ganlyniadau cyfreithiol cyd-fyw, gan gynnwys hawliau ac ymrwymiadau cwpl sy’n cyd-fyw tuag at y naill a’r llall, gan roi sylw penodol i berchnogaeth a rhannu eiddo a hawliau dros, ac ymrwymiadau tuag at, blant.

Gall cyplau sy’n cyd-fyw lunio contract ar gyfer eu trefniadau cyd-fyw ar y dechrau neu yn ystod eu perthynas.  Gyda chyplau eraill, efallai y bydd angen cyngor arnynt ar beth i'w wneud ar ôl i'w perthynas chwalu.

Ysgariad, Diddymu Perthynas neu Briodas a Gwahanu Cyfreithiol

Nid yw penderfynu ysgaru byth bron yn hawdd.  Rydyn ni’n deall yr anawsterau emosiynol a’r pryderon ariannol sy’n dod law yn llaw ag ysgariad yn aml.  Rydyn ni’n tywys ein cwsmeriaid drwy’r broses ysgariad ac yn rhoi cyngor strategol ar faterion cysylltiedig fel negodi setliad ariannol a threfniadau ar gyfer unrhyw blant yn y teulu.

Gallwn drafod yr holl opsiynau sydd ar gael i chi ac, os penderfynwch symud ymlaen i ysgaru, byddwn yno i’ch helpu a gweithio ochr yn ochr â chi i gyflawni’r hyn sydd orau i chi a’ch teulu.

Ceisiadau Brys gan gynnwys Cam-drin yn y Cartref a Gwaharddebau

Rhown gyngor ar y broses o sicrhau rhyddhad brys gan y Llys mewn amgylchiadau fel cam-drin yn y cartref neu i atal asedau rhag cael eu gwasgaru neu eu trosglwyddo y tu allan i’r awdurdodaeth.

Setliadau Ariannol pan fydd perthynas yn chwalu, gan gynnwys rhai gyda buddiannau amaethyddol a masnachol

Arbenigwn mewn negodi setliadau ariannol mewn amgylchiadau sy’n amrywio o incwm isel i incwm canolig neu achosion o werth net uchel sylweddol a chymhleth.  Rydyn ni’n deall bod rhai cwsmeriaid efallai’n cael eu brawychu gan drefniadau ariannol a allai fod yn gymhleth.  Cyfrannwn farn a strategaeth gadarn ynghyd â sgiliau negodi eithriadol gryf i roi cyngor i’n cwsmeriaid ar y strategaeth briodol ar gyfer cyrraedd setliad ariannol.

Mae’r ffordd y mae’r llysoedd yn edrych ar rannu a mesur setliadau ariannol yn faes cyfreithiol sy'n newid yn gyflym iawn ac yn un lle bydd ein cwsmeriaid yn elwa o'n gwybodaeth arbenigol.

Y Ddeddf Etifeddiaeth / Hawliadau Profiant

Gallwn helpu gydag anghydfodau'n ymwneud ag ystad rhywun sydd wedi marw. Fel arfer mae achosion o’r fath yn cynnwys aelodau o’r teulu neu ffrindiau, a gallant beri gofid mawr. Ein nod ni yw sicrhau canlyniad cost effeithiol a theg, lle bo hynny'n bosib, gan osgoi’r angen am achos llys drud, sy'n cymryd llawer o amser. Pan na fydd modd osgoi achos llys, bydd ein tîm yn cynnig cynrychiolaeth o’r safon uchaf er mwyn sicrhau’r canlyniad gorau posib.

Trefniadau Cyn Priodi ac Ar Ôl Priodi

Mae Cytundebau Cyn Priodi ac Ar Ôl Priodi wedi dod yn boblogaidd tu hwnt dros y blynyddoedd diwethaf.

Trafodwn yr opsiynau gorau gyda’n cwsmeriaid a rhown gyngor iddynt ar y ffordd orau o ddiogelu asedau os bydd y briodas yn digwydd â chwalu.  Mae cyngor sensitif a sgiliau negodi rhagorol yn hanfodol i lunio Cytundeb Cyn Priodi neu Ar Ôl Priodi ar delerau priodol.

Gwahanu a Threfniadau Gwahanu

Mae angen amser ar wahân ar rai cyplau cyn penderfynu beth i’w wneud, a allai gynnwys ysgaru.

Gall cyplau sy’n gwahanu lunio Gweithred Wahanu’n nodi’r trefniadau ariannol a’r trefniadau eraill ar gyfer eu proses o wahanu.

Amrywiadau a Gorfod

Rhown gyngor ar y camau sydd i’w cymryd i gydymffurfio â gorchmynion Llys a chytundebau’n delio gyda materion ariannol a phlant, a lle bo hynny'n briodol rhown gyngor ar wneud cais posib i amrywio gorchymyn llys a wnaed eisoes.

Gallwch gysylltu gyda ni’n uniongyrchol drwy lenwi ein ffurflen holi ar-lein.

 

Top