Landlord a Thenant

Gallwn helpu gydag amrywiaeth o broblemau tai gan gynnwys:

Landlordiaid

  • Cytundebau Benthyca;
  • Hawliadau i sicrhau meddiant gan gynnwys drwy weithdrefn garlam;
  • Sicrhau bod ôl-ddyledion rhent yn cael eu talu;
  • Amddiffyn hawliadau eiddo sy’n dadfeilio;
  • Delio gyda blaendaliadau tenantiaid yn gywir.

Tenantiaid

  • Ôl-ddyledion rhent;
  • Y Landlord yn adfeddiannu;
  • Y cwmni morgais yn adfeddiannu;
  • Harasio / troi allan yn anghyfreithlon;
  • Gorchmynion ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Top